Smjernice (CRO IDRO)

U okviru programa CEF (Connecting Europe Facility) države članice Europske unije ( Nizozemska, Španjolska, Belgija, Luksemburg, Austrija, Češka, Slovenija, Poljskam Portugal, Njemačka, Hrvatska, Litva, Madžarska, Francuska i Grčka) formirale su konzorcij radi provedbe projekta potpore PSA (Programska potporna akcija) pod nazivom IDACS - Data collection related to recharching/refuelling points for alternative fuells and the unique identification codes related to e-mobility actors.
Svrha IDACS projekta je pružiti krajnjim korisnicima brzi pristup kvalitetnim i sveobuhvatnim informacijama o infrastrukturi za punjenje/opskrbu alternativnim gorivima u prometu te omogućiti kvalitetnu mobilnost.
Zakonom o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (Narodne novine, broj 120/16) u nacionalno zakonodavstvo Republike Hrvatske transponirane su odredbe Direktive 2014/94/EU (AFI direktiva) Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva. Zakon i AFI direktiva propisuju da podaci o lokaciji, kao i drugi podaci o i infrastrukturi za punjenje/opskrbu alternativnim gorivima u prometu, moraju biti slobodno dostupni svim korisnicima. IDACS projekt slijedi i Direktivu 2010/40/EU o inteligentnim transportnim sustavima (ITS direktiva), koju su Europski parlament i Vijeće usvojili 7. srpnja 2010. godine, o okviru za uvođenje inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu i za sučelja s drugim načinima prijevoza, te Delegiranu uredbu 2015/962/EU i 2017/1926/EU usvojene od strane Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2015. i 31. prosinca 2015., kojima je propisano da se podaci o infrastrukturi za punjenje/opskrbu alternativnim gorivima moraju prikupljati putem Nacionalne pristupne točke (NAP)

CRO IDRO je hrvatski ured za registraciju postaja za punjenje i opskrbu alternativnim gorivima, osnovan Zakonom o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva. Ured za registraciju je sastavni dio Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.  CRO IDRO ima ovlasti i odgovoran je za dodjelu i registraciju jedinstvenih identifikacijskih kodova ( ID kodova ) koji se dodjeljuju operatorima mjesta za punjenje i opskrbu (Charging Point Operator, krat. CPO) i pružateljima usluge punjenja ( Mobility Service Provider, krat. MSP) vozila na alternativni pogon.
 
Ove Smjernice objašnjavaju svrhu jedinstvenihidentifikacijskih kodova, njihov format i način dodjeljivanja.


Svrha  ID kodova

CRO IDRO  izdaje  jedinstveni ID kod MSP-u i CPO-u koji se sastoji od 5 znamenki.  MSP na dodijeljeni ID kod dodaje još znamenki po vlastiom izboru, za identificiranje pojedinog ugovora o pružanju usluge mobilnosti,  a CPO za identificiranje pojedinih skupnih mjesta za punjenje, postaja za punjenje i  punjača. Pomoću  jedinstvenih identifikacijskih kodova MSP-ova  i  CPO-ova omogućuje se dostupnost i razmjena podataka o punionicama,  koje su potrebne vozačima električnih vozila. Svi dodijeljeni MSP ID  i  CPO ID kodovi pohranjuju se u bazi podataka u CRO IDRo-u, razmjenjuju se s registrom ID kodova na razini Europske unije (IDRR). Svi EVSE ID kodovi I EMA ID kodovi, zajedno sa statičkim podacima služe kao ulazne vrijednosti za Nacionalnu pristupnu točku ( NAP)


MSP ID

Kad je CRO IDRO izdao MSP-u jedinstveni ID kod, MSP dalje dodaje proizvoljno još 8 alfanumeričkih oznaka za identifikaciju pojedinog ugovora o pružanju usluge mobilnosti. Ukupan broj znamenki čini cijeli ID kod, a naziva se EMA-ID (e-Mobility Account Identifier).
 

EMA-ID Format

 
određuje IDRO nacionalna oznaka države npr. HR
  MSP-ov jedinstveni ID  npr. 1AB
određuje MSP oznaka ‘C' oznaka za ugovor (contract)
  jedinstveni ID ugovora  8 alfanumeričkih oznaka
  Kontrolna oznaka 1 alfanumerička oznaka- za internu upotrebu MSP, nije obvezna.


Primjer za valjani  EMA-ID kod:

HR1BCCA2B3C4D5L (HR-1BC-CA2B3C4D5-L) gdje je HR oznaka za Hrvatsku, ‘1BC' označava  MSP, ‘C' oznaka da se radi o ugovoru, ‘A2B3C4D5' označava jedinstveni  ID kod  i ‘L' kontrolna oznaka.


CPO ID

Kad je CRO IDRO izdao CPO-u jedinstveni ID kod, CPO dalje dodaje proizvoljno do 30 alfanumeričkih oznaka, za identifikaciju pojedinog skupnog mjesta za punjenje (charge pool), postaje za punjenje (charge station) i punjača (charge point), Ukupan broj znamenki čini cijeli ID kod, nazvan EVSE-ID (Electric Vehicle Supply Equipment ID)
 

EVSE-ID Format

 
određuje IDRO Nacionalna oznaka države Npr. HR
  CPO-ov jedinstveni  ID Npr. 1BC
određuje CPO Oznaka E, S ili P 'E' for punjač 'S' for postaju 'P' for skupnu postaju
  ID punionice do 30 alfanumeričkih oznaka za ID EVSE.Primjer za valjani  EVSE-ID kod:
HR1BCE45B78C ( HR*1BC*E45B78C s razmacima) gdje HR označava Hrvatsku, , '1BC' označava CPO, 'E' oznaka za punjač '45B78C'  označava jedinstveni  EVSE-ID.


Kako se podaci razmjenjuju?


Prije, za vrijeme i nakon punjenja, podaci o lokaciji punionice, dostupnost i raspoloživost punionice, informacije o plaćanju, razmjenjuju se između CPO-a i MSP-a u stvarnom vremenu.

Nacionalna kontaktna točka

Jedinstveni ID CPO-a koristi u nacionalnoj pristupnoj točki za povezivanje punjača s CPO-om i za prikupljanje podataka. Prikupljanjem ovih podataka olakšava se pristup podacima vezanim za prijevoz To je namijenjeno potpori pružanju interoperabilnih putnih i prometnih usluga na razini EU-a za krajnje korisnike. Činjenica da svaki CPO ima jedinstveni ID za svaku od svojih punionica omogućuje relevantnim IT sustavima da se bave točno razmjenom podataka.
 

idacs idacs idacs