Europska unija će uspoređivati cijene alternativnih i konvencionalnih goriva

Europska unija će uspoređivati cijene alternativnih i konvencionalnih goriva

U tu svrhu, Europska komisija je u srpnju 2016. objavila priopćenje o „Europskoj strategiji za mobilnost s niskim emisijama“, naglašavajući važnu ulogu alternativnih goriva (električne energije, vodika, stlačenog i ukapljenog prirodnog plina, biogoriva). Međutim, tehnološki i komercijalni nedostaci, neprihvaćanje potrošača, tehničke specifikacije, zajednički standardi i odgovarajuća infrastruktura još uvijek sprečavaju razvoj tržišta tih goriva. Europski parlament i Vijeće su 22. listopada 2014. usvojili Direktivu o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (2014/94/EU), čiji je cilj potaknuti tržište vozila alternativnih goriva utvrđivanjem minimalnih zahtjeva za izgradnju infrastrukture za alternativna goriva za električnu energiju, prirodni plin (u oblicima SPP i UPP) i vodik, kako bi se upotrebom tih goriva osigurala mobilnost na razini EU-a.

Da bi se razvilo unutarnje tržište i ekonomija razmjera u ovom sektoru, potrebna je provedba zajedničkih tehničkih standarda za infrastrukturu alternativnih goriva. Kao jedna od sastavnica za daljnje poticanje prodora alternativnih goriva na tržište, Direktiva zahtijeva uvođenje sustava informiranja na mjestima za punjenje gorivima. U članku 7. stavku 3. Direktive navodi se da „kada je to prikladno, a posebno za prirodni plin i vodik, kada su cijene goriva prikazane na benzinskoj crpki, usporedba između relevantnih jediničnih cijena mora biti prikazana u informativne svrhe“. To ovlašćuje Komisiju da putem provedbenih akata usvoji zajedničku metodologiju za alternativna goriva, a posebno usporedbu jediničnih cijena prirodnog plina i vodika.


 
Jednostavne i lako usporedive informacije o cijenama različitih goriva igraju važnu ulogu u omogućavanju korisnicima vozila da bolje procijene relativne troškove različitih goriva dostupnih na tržištu. Stoga, kada su cijene goriva prikazane na benzinskoj postaji, posebno za prirodni plin i vodik, trebalo bi biti moguće usporediti jedinične cijene s konvencionalnim gorivima. S obzirom na rastući asortiman različitih vrsta goriva, potrošač se trenutno suočava s cjenovnim sustavom na benzinskim postajama koji ne dopušta izravnu usporedbu goriva jer se prodaju u različitim prodajnim jedinicama, dok se sveobuhvatne i transparentne informacije za potrošače smatraju preduvjet za svijest potrošača o alternativnim gorivima i njihovu uspješnu tržišnu penetraciju. Trenutno su goriva s različitim energetskim sadržajem prikazana u različitim prodajnim jedinicama, a da to nije vidljivo na totemu.

METODOLOGIJA KOJA ODRAŽAVA CIJENU NA 100 KILOMETARA
Zajednička metodologija za usporedbu jediničnih cijena alternativnih goriva u smislu članka 7. stavka 3. Direktive 2014/94/EU, propisana je Provedbenom uredbom Komisije (EU) od 17. svibnja 2018. godine o zajedničkoj metodologiji za usporedbu jediničnih cijena alternativnih goriva u skladu s Direktivom 2014/94/EU.

Navedena metodologija odražava cijenu na 100 km te se čini najprikladnijom kako bi se potrošaču pružila lako razumljiva slika o tome kako se troškovi rada vozila s različitim pogonskim sustavima mogu razlikovati. Ova metoda uzima u obzir i cijenu goriva i vrijednost potrošnje goriva iz certifikata o sukladnosti vozila. Ta se vrijednost temelji na Globalnom usklađenom ispitnom postupku za laka vozila (WLTP) od rujna 2017. za nove tipove vozila i od rujna 2018. za sva nova vozila.

Vrijednost potrošnje goriva se tada množi s cijenom relevantnog goriva prema formuli:
 
Cijena goriva po litri/kg/kwh x Vrijednost potrošnje goriva iz certifikata o sukladnosti vozila na 100 km      
=
Cijena potrošnje goriva na 100 km

kao rezultat toga, može se utvrditi cijena po 100 km za svako gorivo -


REPUBLIKA HRVATSKA TAKOĐER UKLJUČENA U PROJEKT
U Komisijinom višegodišnjem programu rada za financijsku potporu u prometnom sektoru u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) za razdoblje 2014.-2020. predviđena je mjera za pomoć državama članicama u provedbi Direktive 2014/94/EU. Na temelju programa rada, cilj je konkretno pružiti potporu u dosljednoj provedbi članka 7. stavka 3. te direktive u svim državama članicama i podržati države članice u tome da se potrošačima omogući uvid u podatke putem digitalnih alata.

Republika Hrvatska je također dio konzorcija sastavljenog od EU država članica koja putem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Uprave za cestovnu i željezničku infrastrukturu kao provedbenog tijela sudjeluje u provedbi projekta iz CEF programa (PSA) pod nazivom „Usporedba cijena goriva“.

Prva faza projekta sadrži kvantitativnu analizu znanja korisnika vozila o alternativnim gorivima i identifikaciju preferiranih opcija prikaza za usporedbu različitih cijena goriva metodom kn/100km, a anketiranje s tim ciljem provodi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao nositelj projekta. Kako bi se projektom postigao željeni učinak potreban je angažman što većeg broja građanki i građana Republike Hrvatske, pa vas pozivamo na ispunjavanje ankete koja se nalazi na ovoj POVEZNICI

Konkretni ciljevi tog projekta (PSA) su
1. Pomoć državama članicama u implementaciji odredbe 7.3 Direktive 2014/94/EU;
2. Definiranje sadržaja, formata i lokacija informacija o usporedbi cijena goriva, koje će biti prikazane       na benzinskim postajama na temelju metodologije predložene Provedbenom uredbom Komisije;
3. Podrške EU državama članicama u nastojanju da informacije budu vidljive potrošačima na postajama za punjenje i putem digitalnih alata;
4. Informiranje i dizanje svijesti dobavljača alternativnih goriva, medija i korisnika vozila o metodologiji opisanoj u Provedbenoj uredbi Komisije.

idacs idacs idacs